Улсын хэмжээнд ЕБС-ийн нийт багш нарын 81.4 хувь нь эмэгтэй, 0.3 хувь нь магистр болон докторын зэрэгтэй байна. Мөн 1 багшид дунджаар 20 сурагч ногдож байна.